Μονάδα ανακύκλωσης Α.ΕΚ.Κ. στα Κιμμέρια Ξάνθης

φωτογραφία μηχανιμάτων μονάδας ανακύκλωσης

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.ΕΚ.Κ.
Η μονάδα ανακύκλωσης Α.ΕΚ.Κ. στα Κιμμέρια Ξάνθης είναι μία σύγχρονη μονάδα με σκοπό την ανακύκλωση υλικών ή αντικειμένων που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές, ανακαινίσεις, κατεδαφίσεις από έργα του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

Γενικά στοιχεία
 Τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (τα λεγόμενα και Α.ΕΚ.Κ από τα αρχικά τους) αντιπροσωπεύουν σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό των εν γένει παραγόμενων αποβλήτων στη χώρα μας, χωρίς όμως αντίστοιχα να υπάρχει κατάλληλη και επαρκής τεχνική υποδομή για την ορθή και φιλική προς το περιβάλλον διαχείρισή τους.
Η αξιοποίηση των αδρανών αποβλήτων σε σύγχρονες Μονάδες Ανακύκλωσης Αδρανών Αποβλήτων, με σκοπό την παραγωγή νέων, κατάλληλων προς εκμετάλλευση, δευτερογενών υλικών, αποτελεί τη σύγχρονη τάση της Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο πεδίο της Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων.
Η αναγκαιότητα της οργάνωσης και ανάπτυξης οργανωμένων δικτύων συλλογής, διαλογής και αξιοποίησης των υλικών που προέρχονται από τις κατασκευές, κατεδαφίσεις και εκσκαφές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2939/01 και τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/24.8.2010) εκφράζεται και μέσα από το Παράρτημα ΙΙ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) του άρθρου 17 της 50910/2727/2003 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1909 Β).
Η επιτακτική ανάγκη για δημιουργία σύγχρονων Μονάδων Ανακύκλωσης των Αδρανών Αποβλήτων υπαγορεύεται από το γεγονός ότι τα αδρανή απόβλητα αποτελούν εν δυνάμει χρήσιμο υλικό που μπορεί να εξοικονομήσει τις αντίστοιχες πρώτες ύλες, οι οποίες ως επί το πλείστον προέρχονται από λατομεία, που ως γνωστόν επιφέρουν τοπικά τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων είναι από τα πιο βαριά και ογκώδη απόβλητα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιπροσωπεύουν το 25% - 30% περίπου του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούνται από υλικά, όπως σκυρόδεμα, σίδηρο, τούβλα, γύψο, ξύλο, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά και χώμα, υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.
Τα Α.ΕΚ.Κ. προκύπτουν από δραστηριότητες όπως η κατασκευή των κτιρίων και των δημοσίων υποδομών, ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων και υποδομών και η κατασκευή και συντήρηση των οδών.
Στην Ελλάδα η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται από τις διάφορες οικοδομικές εργασίες (κατασκευές και κατεδαφίσεις) εκτιμώνται σε 6-7 εκατ. τόνους ετησίως (Μελέτη ΥΠΕΧΩΔΕ 2006), αλλά βαίνουν συνεχώς μειούμενες λόγω της κρίσης στον κλάδο κατασκευών. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ένα οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης τους, η διαχείριση των υλικών αυτών σήμερα γίνεται αποσπασματικά, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους.
Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.ΕΚ.Κ.) εμπίπτουν στα «άλλα προϊόντα» του Νόμου 2939/01 (ΦΕΚ 179 Α) και σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (άρθρα 15 και 17) επιβάλλεται η θέσπιση μέτρων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση ή/και αξιοποίηση των υλικών αυτών.
Οι ρυθμίσεις της ΚΥΑ 36259/2010 για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ εφαρμόζονται τόσο στα απόβλητα που δημιουργούνται από τα ιδιωτικά όσο και από τα δημόσια έργα και αποσκοπούν στη μείωση της τελικής διάθεσης των Α.ΕΚ.Κ., με ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα:
της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης καθώς και κάθε άλλης ανάκτησης υλικών, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση  πρωτογενών πρώτων υλών
της ανάκτησης ενέργειας ως αποτελεσματικού μέσου αξιοποίησης τους
καθορισμό ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και άλλες εργασίες αξιοποίησης των Α.ΕΚ.Κ., καθώς και μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρονικών ορίων.
πρόβλεψη μέτρων για τη συνεργασία όλων όσων προβαίνουν στη διαχείριση των Α.ΕΚ.Κ. στα πλαίσια της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και της συμμετοχής τους στην ευθύνη
καθιέρωση συστημάτων ενημέρωσης του κοινού για την προσαρμογή της στάσης και συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των Α.ΕΚ.Κ.
Με την ΚΥΑ 36259/2010, καθορίζονται ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής και περιλαμβάνονται οι ορισμοί που εξυπηρετούν τους σκοπούς της ΚΥΑ. Περιγράφεται το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των Α.ΕΚ.Κ. και ειδικότερα προσδιορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις του Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, οι όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των Α.ΕΚ.Κ. και οι υποχρεώσεις των διαχειριστών, ενώ προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του Πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (ΠΕΔ). Επίσης περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Περιγραφή μονάδας
    Η μονάδα μας στην αρχική της λειτουργία περιλαμβάνει:
1. Μονάδα Ανακύκλωσης Αδρανών Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων, η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Α/13.1.2012) Παράρτημα ΙΙ - πίνακας (1) για την κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων σε υποκατηγορίες, εντάσσεται στην 4η ομάδα (Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών) με Α/Α 16 (Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Α.ΕΚ.Κ.) και ανήκει στο σύνολο στην υποκατηγορία Α2, και
2. Μονάδα Θραύσης και Διαλογής αδρανών υλικών, η οποία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία εντάσσεται στην 9η ομάδα (Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις), υποομάδα «Κατασκευή προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά» με Α/Α 130 (Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων για διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς – Συμπεριλαμβάνεται η θραύση ή/και πλύση αδρανών υλικών). Το σύνολο της επί μέρους δραστηριότητας ανήκει στην υποκατηγορία Β.

Η περιγραφή της λειτουργίας των μονάδων περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

Μονάδα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ
Η μονάδα επιτυγχάνει βασικό διαχωρισμό υλικών και είναι δυναμικότητας 200 tn/h.
Τα αδειοδοτημένα οχήματα συλλογής και μεταφοράς των Α.ΕΚ.Κ., οδεύουν στο χώρο της μονάδας όπου αρχικά ζυγίζονται και παράλληλα, γίνεται ένας μακροσκοπικός έλεγχος των μεταφερόμενων Α.ΕΚ.Κ. Αφού διαπιστωθεί η συμβατότητα του φορτίου αποβλήτων με τους κωδικούς Άδειας της μονάδας τα οχήματα κινούνται εσωτερικά της μονάδας κατευθυνόμενα στο χώρο εκφόρτωσης. Υπάρχουν 5 κύριες κατηγορίες υλικών οι οποίες είναι:
1) Τα απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων που αποτελούνται κυρίως από χώματα, σκυρόδεμα, τούβλα κτλ
2) Τα απόβλητα από καθαιρέσεις στα οποία τα υλικά είναι αρκετά ετερόκλητα και περιέχουν αλουμίνια, ξύλα, γυαλιά όπως επίσης και σκυρόδεμα, τούβλα κτλ
3) Τα ανάμεικτα απόβλητα που περιέχουν υλικά όπως πλαστικό, μέταλλο, ξύλο, γυαλί, σκυρόδεμα κτλ
4) Τα καθαρά υλικά, αυτά δηλαδή για τα οποία έχει εφαρμοστεί η «διαλογή στην πηγή» και αποτελούνται από φορτία καθαρά επεξεργάσιμου υλικού που δύναται να διοχετευθεί απ’ ευθείας στα μηχανήματα θραύσης για παραγωγή αδρανών υλικών.
5) Τα αμμοχαλικώδους σύστασης και τα βραχώδη προϊόντα εκσκαφών τα οποία διοχετεύονται απευθείας στα μηχανήματα για παραγωγή αδρανών υλικών. 
Πριν την τροφοδοσία των προς επεξεργασία υλικών στη μονάδα, γίνεται μηχανική προδιαλογή στο χώρο απόθεσης και τα τεμάχια άνω των 1.000 mm, όπως για παράδειγμα κολώνες σκυροδέματος ή υποστυλώματα ή όγκοι μαρμάρου, απομακρύνονται από τις σωρούς, προκειμένου να τεμαχιστούν περαιτέρω. Μετά τον τεμαχισμό, ένα κλάσμα οδεύει στο σπαστήρα της μονάδας για περαιτέρω επεξεργασία ενώ ένα μικρό ποσοστό, το λεγόμενο και υπόλειμμα οδεύει προς Χ.Υ.Τ.Α. Κατόπιν τα υλικά φορτώνονται σε μεταφορική ταινία όπου μετά από χειροδιαλογή περνάνε από μαγνήτη για να διαχωριστούν τα σιδηρούχα μέταλλα.
Το ρεύμα υλικών, αφού υποστεί την αρχική προδιαλογή, φορτώνεται στη χοάνη τροφοδοσίας και κατόπιν στο πρώτο στάδιο θραύσης (1ος σπαστήρας) όπου τα υλικά υφίστανται θραύση για μείωση του μεγέθους τους.
Το επόμενο στάδιο, περιλαμβάνει διαλογή (κοσκίνισμα), μέσω ενός δονητικού τροφοδότη – προδιαλογέα. Τα υλικά που προκύπτουν από αυτήν τη διαλογή έχουν διαβάθμιση 0-40 mm και >40mm. Το κλάσμα 0-40 οδηγείται σε σωρό μέσω μεταφορικής ταινίας ενώ το κλάσμα >40 οδηγείται στο δεύτερο στάδιο θραύσης (2ος σπαστήρας) όπου υφίστανται περαιτέρω θραύση για μείωση του μεγέθους τους και στη συνέχεια οδηγούνται σε κόσκινο από όπου το κλάσμα 0-40mm οδηγείται στη σωρό τελικού προϊόντος ενώ το κλάσμα >40mm οδηγείται στο τρίτο στάδιο θραύσης, όπου ακολουθείται και πάλι η ίδια διαδικασία. Από τη διαδικασία αυτή, το τελικό παραγόμενο προϊόν είναι το κλάσμα υλικού 0-40mm που αποτελεί το 99% της αρχικής ποσότητας του εισερχομένου ρεύματος. Ένα μικρό κλάσμα >40mm απομένει το οποίο αποτίθεται και αυτό σε σωρό ως κροκάλα.
Η παραγωγική ικανότητα εκτιμάται σε περίπου 200 tn/hr εισερχόμενου υλικού (1.600 tn/d).

Μονάδα θραύσης και διαλογής αδρανών υλικών
Οι πρώτες ύλες αυτής της μονάδας είναι κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών αμμοχαλικώδους σύστασης καθώς και βραχώδη υλικά τα οποία μεταφέρονται με φορτηγά οχήματα στην περιοχή του σπαστήρα και εναποτίθενται στη χοάνη τροφοδοσίας του μηχανήματος.
Από τη χοάνη τα υλικά οδηγούνται αρχικά στον προδιαλογέα όπου διαχωρίζεται το κλάσμα της άμμου. Η άμμος οδηγείται στο πλυντήριο άμμου όπου το υλικό πλένεται για την απομάκρυνση γαιωδών υλικών. Το υπόλοιπο υλικό από τον προδιαλογέα οδηγείται στα 3 στάδια θραύσης όπως και τα απόβλητα Α.ΕΚ.Κ. (χρησιμοποιούνται οι ίδιοι σπαστήρες και κόσκινα με αυτούς που χρησιμοποιούνται για τα Α.ΕΚ.Κ.).
Τα υλικά αρχικά οδηγούνται στο πρώτο στάδιο θραύσης (1ος σπαστήρας) όπου τα υλικά υφίστανται θραύση για μείωση του μεγέθους τους. Το επόμενο στάδιο, περιλαμβάνει διαλογή (κοσκίνισμα), μέσω ενός δονητικού τροφοδότη – προδιαλογέα. Τα υλικά που προκύπτουν από αυτήν τη διαλογή έχουν διαβάθμιση 0-40 mm και >40mm. Το κλάσμα 0-40 οδηγείται σε σωρό μέσω μεταφορικής ταινίας ενώ το κλάσμα >40 οδηγείται στο δεύτερο στάδιο θραύσης (2ος σπαστήρας) όπου υφίστανται περαιτέρω θραύση για μείωση του μεγέθους τους και στη συνέχεια οδηγούνται σε κόσκινο από όπου το κλάσμα 0-40mm οδηγείται στη σωρό τελικού προϊόντος ενώ το κλάσμα >40mm οδηγείται στο τρίτο στάδιο θραύσης, όπου ακολουθείται και πάλι η ίδια διαδικασία. Από τη διαδικασία αυτή, το τελικό παραγόμενο προϊόν είναι το κλάσμα υλικού 0-40mm που αποτελεί το 99% της αρχικής ποσότητας του εισερχομένου ρεύματος. Ένα μικρό κλάσμα >40mm απομένει το οποίο αποτίθεται και αυτό σε σωρό ως χαλίκι.

Πρώτες ύλες και προϊόντα
Οι πρώτες ύλες της μονάδας είναι αναλυτικά οι παρακάτω:
α) τα απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων
β) κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών αμμοχαλικώδους σύστασης και βραχώδη προϊόντα εκσκαφών.
γ) Ανακυκλώσιμα απόβλητα (πλαστικό, χαρτί, γυαλί κτλ)
Τα προϊόντα της μονάδας είναι:
α) Κλάσμα υλικού 0-40mm (3Α) προς πώληση για την χρησιμοποίησή του σε κατασκευαστικές εργασίες καθώς και άλλα κλάσματα αδρανών (φίλλερ, άμμος, 7άρι, 5άρι, κροκάλα κλπ.).
β) Ανακυκλώσιμα υλικά προς πώληση μετά το διαχωρισμό τους δηλαδή πλαστικό, γυαλί, αλουμίνιο κτλ.

φωτογραφία μηχανιμάτων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία μηχανιμάτων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία μηχανιμάτων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία μηχανιμάτων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία μηχανιμάτων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία μηχανιμάτων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία μηχανιμάτων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία μηχανιμάτων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία μηχανιμάτων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία μηχανιμάτων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία εκσκαφέων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία εκσκαφέων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία εκσκαφέων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία εκσκαφέων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία εκσκαφέων μονάδας ανακύκλωσης
φωτογραφία εκσκαφέων μονάδας ανακύκλωσης